Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 2018

Публикувано на 14,11,2017 г. в 15ч 30 м

1. Решение за откриване на процедура по ЗОП

2. Решение за откриване на процедура по ЗОП – публикувано в АОП

3. Обявление за обществена поръчка – публикувано в АОП

4. Титул на документацията за участие

5. Документация за участие

6. Техническа спецификация (приложение)

7. Ценово предложение (приложение)

8. Протокол на комисията (публ. на 25.01.2018 г. 14:25 ч.)

9. Решение на възложителя за определяне на изпълнител (публ. на 25.01.2018 г. 14:25 ч.)

10. Договор за изпълнение – обособена позиция 1 (публ. на 21.03.2018 г. 11:34 ч.)

11. Обявление за възлагане на поръчка (публ. на 13.06.2019 г. 11:58 ч.)

12. Договор за изпълнение – обособена позиция 2 (публ. на 21.03.2018 г. 11:35 ч.)

13. Обявление за приключване на договора за изпълнение – обособена позиция 1 (публ. на 18.03.2019 г. 16:45 ч.)

14. Обявление за приключване на договора за изпълнение – обособена позиция 2 (публ. на 18.03.2019 г. 16:45 ч.)