За нас

Ковид-19

Основни функции и задачи

Центърът е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

Центърът за спешна медицинска помощ е юридическо лице със седалище административния център на съответната област и осъществява дейността си на нейната територия.

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

Обект на спешна медицинска помощ са:

 1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
 3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 4. жени със започващо раждане или аборт;
 5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват:

 1. оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;
 2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;
 3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
 4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
 5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;

При състояние на пациенти, прегледани от екипи за спешна медицинска помощ и налагащо се продължаване на лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага спешна хоспитализация в специализирано болнично отделение. Дежурният лекар в последното е длъжен да го приеме по спешност.

Дейност на центъра за спешна медицинска помощ

Центровете за спешна медицинска помощ са лечебни заведения с непрекъснат денонощен режим на работа. Работният график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда.

Дейността на центъра се осъществява от:

 1. Административно – стопански сектор
 2. Районна координационна централа
 3. Филиали за спешна медицинска помощ, които в структурата си включват:
 •  а) Мобилни екипи за спешна медицинска помощ
 • б) Стационарни екипи за спешна медицинска помощ

Административно – стопански сектор

Отговаря за цялостната му дейност и го представлява пред други органи и организации, за целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджета на центъра и организира ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на центъра.

Районна координационна централа

Районната координационна централа осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ. Екипът в РКЦ се състои от лекар – завеждащ смяна, и един или повече медицински специалисти.

Лекарят, завеждащ смяна в РКЦ, има следните основни задачи:

 1. ръководи и отговаря за дейността на РКЦ, както и за оказване на спешна медицинска помощ на обслужваната от центъра територия и координира екипите на центъра
 2. осигурява взаимодействието между екипите на центъра и органите на полицията, пожарната и гражданската защита при оказване спешна помощ на пострадали при масови бедствия, аварии и катастрофи
 3. при масови бедствия, аварии и катастрофи координира помощта със съседни центрове, като незабавно уведомява директора на РЗИ и Министерството на здравеопазването;
 4. приема, обработва и координира постъпилите повиквания за транспорт на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации, както и на кръв, кръвни съставки и апаратура

Медицинските специалисти в РКЦ изпълняват следните основни задачи:

 1. приемат, регистрират и обработват с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система повикванията, постъпили от територията на обслужвания от центъра район, и подадената информация от екипите
 2. преценяват естеството и спешността на повикването под координацията и контрола на завеждащия смяна
 3. не по-късно от една минута след приключване обработката на спешно повикване възлагат изпълнението му на най-близо разположения до местопроизшествието и с подходяща квалификация екип за спешна медицинска помощ
 4. при възлагане изпълнението на повикване, при което съществува опасност за живота или здравето на членовете на екипа, уведомяват съответните служби и информират членовете на екипа за съществуващите опасности.

      Филиали за спешна медицинска помощ

      А. Мобилни екипи за спешна медицинска помощ – видове

 1. Реанимационен екип, състоящ се от лекар – отговорник на екипа, медицински специалист и шофьор
 2. Лекарски екип, състоящ се от лекар – отговорник на екипа, и шофьор
 3. Долекарски екип, състоящ се от медицински специалист – отговорник на екипа и шофьор
 4. Транспортен екип, състоящ се от шофьор – отговорник на екипа и санитар, когато такъв се изисква при изпълнението на конкретна задача.

       Б.Стационарни екипи за спешна медицинска помощ.

Състоят се от медицински специалист – отговорник и санитар

Екипите за спешна медицинска помощ са задължени:

 1. да осъществяват спешна диагностика и терапия на пациенти с остро настъпили нарушения на жизненоважни функции
 2. да се отправят към предадения им от РКЦ адрес не по-късно от една минута след приемане на последния
 3. за възможно най-кратко време, използвайки най-целесъобразния маршрут, да пристигнат на подадения за изпълнение адрес
 4. при пристигане на мястото на инцидента да информират РКЦ;
 5. да информират РКЦ за всички възникнали проблеми, касаещи изпълнението на подадено повикване
 6. при необходимост от това да изискат от РКЦ изпращането на един или повече допълнителни екипи на местопроизшествието
 7. да предават пациентите в спешните отделения на лечебните заведения за болнична помощ или да предлагат спешна хоспитализация, когато състоянието на пациентите налага продължаване на лечението